Indien u vrij wilt vragen voor uw kind, dan vragen wij u dit schriftelijk te doen. Het formulier “aanvraag voor verlof” kunt u vinden op onze site onder het kopje informatie – schooldocumenten. Graag ruim van tevoren een aanvraag indienen. Verderop staat de formele uitleg over verlof/vakantie. Wij krijgen regelmatig een verzoek van ouders om vrij te krijgen voor hun kind(eren). Hieronder kunt u zien in welke gevallen de directie dit verzoek kan honoreren. Het algemene uitgangspunt is, dat verlof buiten de schoolvakanties om alleen is toegestaan indien de ‘aard van het beroep’ dit met zich meebrengt (beschreven in artikel 13a van de leerplichtwet). Dit is slechts bij hoge uitzondering het geval. Indien u meent hierop recht te hebben, dient u tenminste twee maanden van tevoren bij de directeur van de school een aanvraag voor extra verlof aan te vragen. Tevens moet u een werkgeversverklaring kunnen overleggen waarin staat dat er geen verlof binnen de officiële vakanties mogelijk is. Het verlof kan slechts één keer per schooljaar verleend worden, het mag niet langer dan 10 dagen duren en mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar plaatsvinden. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” moet voornamelijk worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen.

Facultatief verlof

De directeur van de school kan bij ‘gewichtige omstandigheden’ vrij geven. Dit kunnen plezierige maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Dit verlof kan voor ten hoogste 10 dagen in een schooljaar zijn. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de leerplichtwet van 1969 moet vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur worden voorgelegd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Voor verhuizing ten hoogste 1 dag
  • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de leerplichtambtenaar, mevrouw L. van Ommeren of de heer G. Bos)
  • Bij overlijden

– van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen

– van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen

– van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag

  • Bij 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5- , 25-, 40-, 50- of 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders voor 1 dag.
  • Voor andere, naar het oordeel van de directeur, gewichtige omstandigheden: maximaal twee schooldagen. Het bovenstaande houdt in, dat een extra vakantie, extra lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen niet in aanmerking komen voor extra verlof.

De leerplichtambtenaren in Haaksbergen controleren streng op luxe verzuim. Luxeverzuim is wanneer ouders hun kind(eren) meenemen op vakantie buiten de periode van de schoolvakanties zonder dat daarvoor toestemming is verleend.

De leerplichtambtenaren hebben in samenspraak met de directies van de basisscholen in Haaksbergen afgesproken dat vanaf 01-08-2008 alle ziekmeldingen direct voorafgaand/aansluitend aan een schoolvakantie door de directeur worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Vervolgens zal de leerplichtambtenaar steekproefsgewijs controleren of de leerling daadwerkelijk ziek thuis is of dat het gaat om ongeoorloofd schoolverzuim. Bij (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim worden ouders en/of verzorgers uitgenodigd voor een gesprek in het gemeentehuis. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als blijkt dat het verzuim ongeoorloofd is. Het bovenstaande geldt niet voor vierjarige kleuters. Zij hebben een leerrecht, de leerplicht begint wanneer uw kind 5 jaar wordt. Wij vragen u zoveel mogelijk vakantie op te nemen tijdens de schoolvakantie.

Ongeoorloofd schoolverzuim 

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim wanneer ouders hun kind(eren) zonder toestemming van school houden / kinderen zonder toestemming van school wegblijven. In dat geval stelt de leerplichtambtenaar allereerst een onderzoek in en geeft ouders de gelegenheid om een verklaring af te leggen. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek kan de leerplichtambtenaar besluiten om proces-verbaal op te maken. Het proces-verbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. De Officier van Justitie besluit vervolgens of hij de zaak laat voorkomen bij de kantonrechter of dat hij de overtreding afdoet met een boete. Soms, als daar gegronde redenen voor zijn, kan de leerplichtambtenaar afzien van een proces-verbaal en volstaan met een schriftelijke waarschuwing.

 

Bezwaar maken

Wanneer een verzoek om extra verlof wordt afgewezen en ouders zijn het niet eens met dat besluit, kunnen zij schriftelijk bezwaar maken. Dat bezwaarschrift moet worden ingediend bij de persoon die het besluit heeft genomen. Bij een verzoek van tien dagen of minder is dat de directeur van de school, bij meer tien dagen is dat de leerplichtambtenaar. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:

– naam en adres van de belanghebbende
– de dagtekening (datum)
– een omschrijving van het besluit dat is genomen
– argumenten die duidelijk maken waarom men niet akkoord gaat met het besluit.