Met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Met deze regeling beoogt het bestuur van de Stichting Keender een zorgvuldige behandeling van klachten. De Stichting Keender wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden.

Klachtencommissie

Waar gewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Indien ouders een probleem ervaren, gaan zij hierover eerst in gesprek met de betreffende persoon.

In de meeste gevallen kan dit in onderling overleg opgelost worden. Mocht dit echter niet lukken, dan kunt u hierover praten met de intern vertrouwenspersoon en tevens anti-pestcoördinator van onze school, Janneke Siemes (j.siemes@keender.nl) of met de schoolleiding. Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder of leerling contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Stichting Keender.

Externe vertrouwenspersonen primair onderwijs:

Vanuit het buro Overbeek is mevr. Lindy Lentfert de externe vertrouwenspersoon voor Stichting Keender. Mevr. Lentfert is te bereiken via e-mail: Lindy@burooverbeek.nl of via het
mobiele nummer: 06-15474067

Mocht het contact met de externe vertrouwenspersoon niet leiden tot een voor u acceptabele oplossing, dan kunt een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijk Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) Postbus 82324,  2508 EH Den Haag.

Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde zaken te verbeteren of anders aan te pakken. U dient uw klacht in door ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van de commissie. Meer informatie over de verdere procedure vindt u op www.gcbo.nl