MR
De Medezeggenschapsraad van basisschool Honesch bestaat uit 4 personen. De oudergeleding bestaat uit Jeroen Busschers en Rik Slotman De personeelsgeleding bestaat uit Joyce Nijhuis en Janneke Jeursen. De algemene taak van de medezeggenschapsraad is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de schooldirectie. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte school-organisatie.  De MR bestaat uit een personeelsgelding en een oudergeleding. De leden van de personeelsgeleding worden door het personeel gekozen, de leden van de leden van de oudergelding door ouders/verzorgers.

Concreet betekent dit dat de MR: Het belang van de school, ouders, leerlingen en personeel behartigt. Overleg voert met de directie over het beleid en het functioneren van de school. Ze bespreekt alle onderwerpen die de school betreffen. Tevens bevordert de raad naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. Daarnaast waakt de MR tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling en draagt bij aan veiligheid, gezondheid en welzijn.