Algemeen
Nieuws
Groepen

MAAND ARCHIEF

Leerlingenraad

Verslag 29-11-2018

Verslag 24-01-2019

Verslag 28-03-2019

Verslag 06-06-2019


Wat verstaan we onder een leerlingenraad?
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste kinderen die gekozen zijn om de school te vertegenwoordigen in een raad. Deze groep kinderen zet zich in voor een prettige en goede gang van zaken op school. De leerlingenraad komt met nieuwe ideeën die de school nog leuker maken. De leerlingenraad praat regelmatig met vertegenwoordigers van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Waarom een leerlingenraad?
Het is belangrijk dat er op school een goede, open interne communicatie plaatsvindt. Er wordt open gecommuniceerd over knelpunten en ideeën. Door dit ook met de leerlingen te doen, zullen zij zich serieus genomen voelen en mogelijk met nieuwe oplossingen en ideeën komen. Dit vergroot de verantwoordelijkheid die zij voelen voor de school als organisatie. Als leerlingen zich verantwoordelijk voelen zullen zij zich automatisch meer betrokken voelen bij de school als leergemeenschap. Hieronder zetten we dit op een rij.

Een leerlingenraad op basisschool Honesch, om…

 • De betrokkenheid met school van de leerlingen te bevorderen.
 • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen.
 • De leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie te geven, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen te laten maken.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bij te brengen.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie te bevorderen.
 • De leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Actief, democratisch burgerschap te bevorderen.

Hoe is de organisatie?
In de groepen 5 t/m 8 worden jaarlijks verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.

 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten een uitleg over wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget, dat zij in overleg mogen besteden.
 • Notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad”.
 • De leerlingenraad komt 4/5 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is één van de leerkrachten en/of de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
 • In ieder geval tijdens de eerste vergadering zit de leerkracht/de directeur de vergadering voor.
 • De notulen worden door een volwassene verwerkt.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken. Deze bus mag door alle leerlingen worden gebruikt, dus ook kinderen uit groep 1 t/m 4.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden
 • naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Meedenken met en betrokken zijn bij activiteiten, acties en vieringen op school.
 • Reflecteren op de schoolregels ter bevordering van de sfeer.

Hoe is het kiesreglement?

 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
 • Tijdens deze verkiezingen wordt uit de groepen 5 t/m 8 één leerling verkozen die gedurende het schooljaar zal zetelen in de leerlingenraad.
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
 • De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst.
 • De leerlingen die zich verkiesbaar stellen mogen met een programma komen; dit wil ik bereiken in dit schooljaar en wat breng ik de leerlingenraad. 
 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
 • Leerkrachten en ouders mogen niet deelnemen aan de stemming.

 

CONTACT

Basisschool Honesch
Hasseltweg 10
7481 VB Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 15 48
Verstuur mail