Algemeen
Nieuws
Groepen

MAAND ARCHIEF

HaaksbergsOnderwijsOverleg

HaaksbergsOnderwijsOverleg H2O
Welkom

Informatie over organisatie en inhoud van H2O vindt u HIER. H2O heeft afspraken gemaakt  over de verwijzing van  leerlingen binnen het Basisonderwijs in Haaksbergen. H2O afspraken m.b.t. het toelaten van leerlingen van andere scholen gedurende het schooljaar.¹Alvorens hierop in te gaan, wordt benadrukt dat bij de keuze van ouders voor een basisschool uitgegaan wordt van een ononderbroken ontwikkelingsproces van een kind. Dat betekent dus dat de keuze in principe éénmalig is.Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is om gedurende de basisschoolperiode van school te veranderen, bijv. een verstoorde relatie met de ouders of wanneer de verwachtingen van de ouders niet langer in overeenstemming zijn met de mogelijkheden van de school. Waar het gaat om zorgleerlingen verwijzen we naar de notitie over BaO-BaO plaatsingen. Indien mogelijk vinden overplaatsingen uitsluitend plaats met ingang van het nieuwe schooljaar. Wanneer echter een tussentijdse BaO-BaO plaatsing noodzakelijk blijkt, dient de volgende procedure gevolgd te worden:1. School en ouders stellen alles in het werk om te trachten gezamenlijk tot een juiste oplossing en keuze te komen.
2. a. Indien ouders kiezen voor een andere basisschool zoeken zij contact met die school voor een vrijblijvend informatief gesprek.
b. Indien ouders voornemens zijn verdere stappen te zetten wordt aan de ouders gevraagd dit kenbaar te maken aan de eigen school.
c. De directeur van de eventueel toekomstige school geeft aan dat hij/zij contact opneemt met de directeur van de school van herkomst indien ouders hebben aangegeven dat zij voornemens zijn over te stappen.
3. Ouders bespreken hun voornemen tot overplaatsing met de huidige school.
4. Als ouders vervolgens daadwerkelijk tot overplaatsing willen overgaan geven zij dat aan richting toekomstige school. De directie van de toekomstige school neemt contact op met de directie van de school van herkomst.
5. Indien de directies, na een zorgvuldige afweging, er gezamenlijk van overtuigd zijn dat een overplaatsing van het kind zowel voor het kind, de ouders en de school wenselijk en noodzakelijk is, wordt er in overleg overgeplaatst. Op dit moment ontvangen de ouders het inschrijfformulier van de ontvangende school .
6. De school van herkomst stelt het verplichte onderwijskundige rapport op ten behoeve van de ontvangende school. Afschrift van dit rapport wordt aan de ouders van de leerling verstrekt. Tevens wordt de ouders schriftelijk toestemming gevraagd om het leerlingendossier over te dragen aan de ontvangende school. Ten aanzien van in- en uitschrijving wordt volgens de wettelijke regeling gehandeld.
7. Het leerlingendossier wordt overgedragen aan de ontvangende school met eventueel een mondelinge toelichting.Deze afspraken zijn opgesteld in DOBO overleg van november 2011 in samenspraak met samenwerkingsverband WSNS Haaksbergen. De schoolbesturen zijn van deze afspraken op de hoogte gesteld.

¹ Het gaat hierbij niet om de BaO-BaO plaatsingen op grond van verhuizing. Bij verhuizing is overplaatsing altijd mogelijk als de school dichterbij ligt. Het gaat hierbij niet om de BaO-BaO plaatsingen betreffende zorgleerlingen.

CONTACT

Basisschool Honesch
Hasseltweg 10
7481 VB Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 15 48
Verstuur mail